Tag: GPSSB Nayab Chitnis

GPSSB Nayab Chitnis, Mukhya Sevika, Staff Nurse & Other Posts Exam Date Declared 2018

GPSSB Nayab Chitnis, Mukhya Sevika, Staff Nurse & Other Posts Exam Date Declared 2018 Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB) Nayab Chitnis, Mukhya Sevika, Staff Nurse & Other Posts Exam Date Declared 2018 Posts Name & Exam Date: • Extension Officer (Agricultural): 04-11-2018 • Statistical Assistant: 04-11-2018 • Mukhya Sevika: 23-11-2018 • Nayab Chitnis: 23-11-2018 […]

GPSSB Recruitment for 320 Nayab Chitnis, Compounder, Extension Officer & Research Assistant Posts 2018

Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB) Recruitment for 320 Nayab Chitnis, Compounder, Extension Officer & Research Assistant Posts 2018 (OJAS) GPSSB Recruitment 2018 Total Posts: 320 Posts Posts Name: • Nayab Chitnis: 77 Posts • Compounder: 177 Posts • Extension Officer (Agricultural): 36 Posts • Extension Officer (Cooperation): 23 Posts • Research Assistant: 07 Posts Educational Qualification, Age Limit, Fee & Other […]