સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક – વેઇટીંગ લિસ્ટમાં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારની જીલ્લા પસંદગી અંગેની સુચનાઓ: Click Here Higher Secondary Waiting Merit: Click HereCandidate School Allocation List: Click HereCandidate District Allocation List: Click Hereશાળા

Read More